REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

www.krainanauki.pl

DEFINICJE

Terminy występujące w niniejszym regulaminie oznaczają:

ADMINISTRATOR - Elżbieta Bednarek Science Show z siedzibą Grudzielec 47, 63-410 Ostrów Wlkp.
NIP: 622-262-98-59, Regon: 301978879,

WWW.KRAINANAUKI.PL - portal edukacyjno - informacyjny prowadzony przez Administratora w języku polskim utrzymywany na domenie www.krainanauki.pl zwany dalej Serwisem,

UŻYTKOWNIK - podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

KONTO - prowadzone dla Użytkownika przez Administratora pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu,

POLITYKA PRYWATNOŚCI – integralna część Regulaminu regulująca zbieranie i przechowywanie danych osobowych Użytkowników przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 201, poz. 926 ze zm.),

REJESTRACJA - procedura zakładania Konta dla Użytkownika,

REGULAMIN - niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, stworzony na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) określający zasady korzystania z Serwisu.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z Serwisu internetowego, znajdującego się pod adresem internetowym www.krainanauki.pl.

2.  Do korzystania z Serwisu niezbędne są standardowe urządzenia wraz z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron WWW oraz pobieranie i odczytywanie plików pdf. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w użytkowaniu Serwisu, wynikające z braku zainstalowanych aktualizacji, braku programów służących do odczytania pobranych plików, niedostatecznie szybkiego łącza internetowego i innych problemów występujących po stronie użytkownika Serwisu.

3.  Przedstawione w Serwisie treści i poglądy edukacyjne i wychowawcze nie są zbiorem oficjalnych nakazów i zaleceń, a jedynie są wyrazem osobistych przekonań redaktorów Serwisu – i tylko w taki sposób powinny być interpretowane.

II PRZEDMIOT SERWISU

1.  Przedmiotem serwisu jest udostępnienie materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci, w szczególności w wieku 7-12 lat.

2.  Materiały te mają postać plików audio, video, gier interaktywnych, plików graficznych, testów, artykułów, plików w formacie pdf, które są dostępne tylko i wyłącznie w wersji on-line.

3.  Serwis prowadzony jest z myślą o dzieciach i ich rodzicach i to ich potrzeby są dla Administratora najważniejsze.

III REJESTRACJA I UŻYTKOWANIE KONTA

1.  Rejestracja w serwisie jest potwierdzeniem zapoznania się i bezwzględnej akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności. Osoba, która nie zgadza się z Regulaminem i Polityką Prywatności, nie powinna dokonywać rejestracji.

2.  Rejestracji w Serwisie może dokonać każda osoba fizyczna.

3.  Przy rejestracji należy zadeklarować, czy ma być to konto dla użytkownika indywidualnego czy dla opiekuna ponieważ konta użytkowników indywidualnych i opiekunów mają odmienne funkcjonalności.

4.  Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i zezwala na korzystanie z Serwisu w stopniu ograniczonym dla Użytkownika.

5.  Rejestracja odbywa się poprzez:

- podanie loginu, hasła i adresu mailowego,

- podanie daty urodzenia,

- potwierdzenie adresu e-mail poprzez kliknięcie w link w mailu potwierdzającym.

6.  Użytkownicy zobowiązani są do podawania prawdziwych danych osobowych. W przypadku wykrycia podania nieprawdziwych danych osobowych, konto Użytkownika może zostać usunięte. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy i szkody wynikłe z faktu podania błędnych lub fałszywych danych, w tym - nieprawidłowego adresu mailowego.

7.  Nazwa konta (login) wybrana przez Użytkownika nie może zawierać słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, ani nie może być kojarzona z administracją serwisu.

8.  Dokonując rejestracji w serwisie Użytkownik:

- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji i zapewnienia mu dostępu do Serwisu .

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności serwisu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

- akceptuje w całości i bez zastrzeżeń Regulamin serwisu.

- może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz życzeń okazjonalnych na podaną pocztę e-mail.

9.  Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.

10.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przekazywania osobom trzecim hasła i loginu do własnego konta.

11.  Na jednym koncie może być zalogowana w tym samym czasie tylko jedna osoba.

12.  W przypadku, gdy zostanie przekroczony limit ilości równoczesnych logowań, kolejne logowania mogą być blokowane. Pojawi się wówczas komunikat, że limit logowań został przekroczony i użytkownik nie będzie mógł się zalogować do serwisu. Należy wówczas sprawdzić, czy dane do logowania nie są wykorzystywane przez osoby trzecie, nieuprawnione do logowania się w serwisie.

IV ZASADY KORZYSTANIA Z KONTA PRZEZ UŻYTKOWNIKA

1.  Wykupienie abonamentu zapewnia dostęp do funkcjonalności i materiałów publikowanych na stronach Serwisu, przez całą dobę, z dowolnego komputera. Konieczne jest jedynie zalogowanie się na swoje konto.

2.  Przez korzystanie ze strefy abonenta należy rozumieć dostęp do funkcjonalności i materiałów publikowanych w Serwisie on-line i wykorzystywanie ich do celów edukacyjnych i na własny użytek.

3.  Użytkownik będący rodzicem, nauczycielem, wykładowcą, terapeutą, pracownikiem świetlicy lub biblioteki lub jakimkolwiek innym pracownikiem placówki publicznej lub prywatnej związanej z szeroko rozumianą oświatą, może w ramach swojego konta do swojej grupy przypisywać podopiecznych tak aby sprawdzać ich postępy w nauce w ramach Serwisu.

V PŁATNOŚCI

1.  Każdy Użytkownik ma prawo wykupić jednorazowo na czas nieograniczony dostęp do konta w jednym z poniższych zakresów:

- dostęp tylko i wyłącznie do gry on-line.

- dostęp tylko i wyłącznie do części  e-learningowej.

- dostęp tylko i wyłącznie do wirtualnego laboratorium.

- pełny dostęp do wszystkich elementów Serwisu.

2.  Płatności za jeden z ww. dostępów, można dokonać w Serwisie za pomocą formularza płatności.

3.  Płatności za abonament można dokonywać przelewem tradycyjnym, przelewem online lub za pomocą karty kredytowej, korzystając z formularza płatności w serwisie.

4.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w aktywacji konta, wynikłe z zakłóceń działania sieci Internet lub z winy leżącej po stronie banku nadawcy lub operatora transakcji elektronicznych (PayU).

5.  Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny abonamentu. Zmiany te nie będą obejmowały abonamentów już zakupionych lub tych, gdzie proces zakupu już się rozpoczął.

6.  Po dokonaniu zakupu poprzez system szybkich płatności (płatność kartą, szybkim przelewem) użytkownik otrzymuje dostęp do zasobów strony w przeciągu 5 minut. W przypadku błędnej płatności, problemów z system Użytkownik zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. 

VI PRAWA DO MATERIAŁÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SERWISIE

1.  Prawa autorskie do materiałów publikowanych w Serwisie należą do Administratora serwisu i poszczególnych autorów tych materiałów.

2.  Zabrania się publikowania i rozpowszechniania materiałów na innych stronach internetowych bez zgody Administratora. Zakaz dotyczy także stron www będących w posiadaniu szkół, przedszkoli i innych placówek.

3.  Zabrania się publicznego udostępniania materiałów w serwisach służących przechowywaniu, udostępnianiu i wymianie plików.

4.  Zabrania się odsprzedawania materiałów osobom trzecim lub wykorzystywania ich do innych celów komercyjnych.

5.  Modyfikowanie treści pobranych materiałów (w tym kopiowanie ich części, usuwanie wybranych elementów graficznych lub tekstowych czy łączenie ich z innymi elementami graficznymi lub tekstowymi) jest dozwolone tylko w przypadku uzyskania pisemnej zgody Administratora.

6.  W przypadku uzyskania zgody Administratora na rozpowszechnianie materiałów w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej, należy materiały pozostawić w niezmienionej formie. W szczególności zabrania się usuwania z nich informacji o źródle pochodzenia.

7.  Powyższe zastrzeżenia dotyczą wszystkich użytkowników Serwisu i nie mają ograniczenia czasowego.

VII USUWANIE KONTA

1.  Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto i dane osobowe z bazy Serwisu. W tym celu należy zalogować się do Serwisu, używając swojego loginu i hasła, a następnie w panelu logowania kliknąć w link "Ustawienia". Użytkownik zostanie przekierowany na stronę ustawień swojego profilu, gdzie znajduje się m.in. link "Rezygnuję z konta", z którego można skorzystać.

2.  Administrator ma prawo usunąć konto użytkownika, jeśli użytkownik nie stosuje się do zasad Regulaminu lub nie akceptuje Polityki Prywatności

VIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA SERWISU

1.  Administracja Serwisu dokłada wszelkich starań, aby serwis działał w sposób niezakłócony, bez błędów i przerw.

2.  Użytkownik logując się w serwisie i używając serwisu robi to na własną odpowiedzialność.

3.  Administracja w żaden sposób nie ingeruje w relacje między Użytkownikami.

4.  Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia do pracy Serwisu należy zgłaszać przy pomocy formularza w zakładce kontakt. Administrator zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi w terminie 48 h od momentu otrzymania zapytania.

IX POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

1.  Serwis przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników.

2.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Administratora.

3.  Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.

4.  Dane kontaktowe, po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, wykorzystywane są również do przesyłania informacji reklamowych. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

5.  Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

6.  Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych oraz zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w dowolnym momencie.

7.  Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

2.  Użytkownicy Serwisu będą informowani o ważnych zmianach Regulaminu drogą mailową bądź umieszczeniem na stronie głównej Serwisu w widocznym miejscu ogłoszenia o zmianie treści Regulaminu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

3.  Użytkownicy zobowiązani są do zaznajamiania się z wprowadzanymi w Regulaminie zmianami.

4.  W przypadku nieakceptowania zmian w Regulaminie, użytkownik powinien usunąć swoje konto z Serwisu.